Bush Tucker Plants

Botanical Name Common Name
Acronychia laevis Glossy Acronychia
Acronychia oblongifolia Common Acronychia
Acronychia wilcoxiana Silver Aspen
Alectryon subcinereus Wild Quince
Alectryon tomentosus Hairy Rambutan
Araucaria bidwillii Bunya Nut
Athertonia diversifolia Atherton Oak
Backhousia angustifolia Curry Myrtle
Backhousia citriodora Lemon Myrtle
Backhousia myrtifolia Cinnamon Myrtle
Brachychiton acerifolius Flame Tree
Brachychiton australis Broad leaved Bottle Tree
Capparis arborea Brush Caper Berry
Davidsonia jerseyana Davidson’s Plum
Davidsonia johnsonii Smooth Davidson’s Plum
Davidsonia pruriens NQ Davidson’s Plum
Diospyros pentamera Black Ebony
Diploglottis australis Native Tamarind
Diploglottis campbellii Small leaved Tamarind
Diploglottis campbellii
Eupomatia laurina Bolwarra
Ficus coronata Creek Sandpaper Fig
Podocarpus elatus Plum Pine
Pouteria australis Black Apple
Rubus rosifolius Rose-leaved Bramble
Sterculia quadrifida Peanut Tree
Syzygium australe Lilly Pilly
Syzygium luehmannii Riberry
Syzygium moorei Coolamon
Syzygium oleosum Blue Lilly Pilly
Tasmannia insipida Native Pepper
Scroll to Top